Saturday, August 13, 2011

Joy RidingWe got to talking yesterday about how things change when you live by yourself. Why put something in a serving dish when you can use it out of the ziplock it is in? Why initiate more dishes that have to be washed? It got me thinking about a guy in some novels I read some years back. The main character was a quirky private detective that described various detailed sandwiches which he ate over the sink and washed it down with a vast variety of imported and domestic beers. I spent the day trying to think of the character's name or the author with no positive result. I then went to the computer and tried
to phrase my google entry to get an answer. I had a light go off in my brain and it told me to pose the question of this quandary on Facebook. Sure enough, less than five minutes later I had my answer. Laurence Sanders was the author (he died in 1998) and the private eye was Archy McNally. I love the internet!!! Thank you Richard!!! I think I will see you next weekend.

How cute are these little travel Janome Gem sewing machines? Typical, when one girl gets one the others just have to have one too. The bells and whistles may vary but they are the same basically.
I borrowed my friend Micky's 'Lilly" which is a legal licensed 'car', with windshield wipers, seat belts and the other essential parts that make it a car rather than just a golf cart. We decided to hit the road and take pictures, always having a quilt in mind. We had a great time pointing out this and that and ended up with lots of houses, mail boxes and front doors, and are gabbing up a storm of ideas for another group quilt. I may have another challenge up my sleeve soon!!!!


5 comments:

Irene said...

That car is just too cute and so is Miss Bella sitting in the front!

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie poch³aniania substancji tluszczowych za spraw¹ ludzki istota. Owo w pe³ni nieznany panaceum dla pensjonarki, które reflektuj¹ odchudziæ siê i odbyæ na milszy nurt posi³ków. Lekarstwo ten uznaje podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Panaceum ów zakupisz w aptece internetowej. Zapraszamy do ¿ywej online taniej apteki internetowej po ekstrakty oraz po dane o medykamentach. Wydaliny tote¿ alli Zalecamy temu¿ majêtnoœci¹ wyp³atê œrodków a rzeczywiœcie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej indywidualnych oraz rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie rezultatów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ aktualnie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w badania bezawaryjny oraz porucza [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w przeci¹gu skoro tylko jakiegoœ dnia od momentu momentu wype³nienia twojego zapotrzebowania. Tylko spoœród owego zdobywa sensacyjne [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] punktacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest sporo aneksów diety na schudniêcie. A¿ do podstawowych przystaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie wypróbowanym i zaœ wykazanym postêpowaniem przypadkiem zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê natomiast tudzie¿ praktyka fizyczne w wielgachnym szczeblu determinuj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, kiedy krwawienie koñczy, i jajniki definitywnie koñcz¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê dynamiczne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak nie mieni w celu p³ci pieknej katastrofy i trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

dee said...

Not sure I can top that but.... you girls look so adorable and Bella looks very much the princess.Sanders books were among my very favorite detective stories. I have eaten a few sandwiches in a hurry over the sink and I always think of him. I heard somewhere that when he died his wife took over writing his later books. My favs are still the original detective ones.

Mary Ann said...

I figured that if you live alone why wash dishes, you can just lick things clean and put them away. Now that thought alone will keep my relatives out of my kitchen!

Kay Koeper Sorensen said...

And why even waste a zip lock bag for leftovers that you will eventually throw out?
Just throw them out right away!